PRIVACYVERKLARING

Datum: December 2021

1. Jeroen Vink Cuisine vindt privacybescherming van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. Jeroen Vink Cuisine hecht veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring

legt Jeroen Vink Cuisine uit welke persoonsgegevens hij verzamelt wanneer u van zijn

producten en diensten gebruikmaakt, waarom hij deze gegevens nodig heeft en hoe hij deze

gebruikt.

2. Jeroen Vink Cuisine verkrijgt uw persoonsgegevens op het moment dat u ervoor kiest deze aan hem te verstrekken – bijvoorbeeld door contact met Jeroen Vink Cuisine op te nemen per e-mail of door het registreren van uw interesses voor bepaalde diensten of door het aangaan van samenwerkingen met Jeroen Vink Cuisine. Jeroen Vink Cuisine gebruikt deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, dan de doeleinden waarvoor u de gegevens aan hem verstrekt heeft.

3. Jeroen Vink Cuisine zal de volgende persoonsgegevens verzamelen: namen, e-mailadressen, adressen, telefoonnummers en kvk-nummers en/of identificatienummers. . Indien u bepaalde verplicht gestelde gegevens niet verstrekt die noodzakelijk zijn voor het kunnen verlenen van die diensten, kan dit tot gevolg hebben dat Jeroen Vink Cuisine de desbetreffende diensten niet zal kunnen verlenen. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het verlenen en factureren van de diensten van Jeroen Vink Cuisine.

4. Jeroen Vink Cuisine zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit in

overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of u daartoe toestemming

heeft gegeven of indien hij tot het verstrekken is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat

onder meer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het

bevoegd gezag, of indien het niet verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien

Jeroen Vink Cuisine op grond van een dergelijke in zijn ogen bestaande verplichting

persoonsgegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting niet bestond, is Jeroen Vink Cuisine niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade. Jeroen Vink Cuisine verstrekt geen gegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. Jeroen Vink Cuisine verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

5. Jeroen Vink Cuisine bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel

waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

6. Om de dienstverlening op de website van Jeroen Vink Cuisine te kunnen afstemmen op de

wensen van gebruikers verzamelt Jeroen Vink Cuisine IP-gegevens van gebruikers. Daarnaast worden cookies gebruikt om wachtwoorden, gebruiksnamen en/of voorkeuren te onthouden. Zowel IP-gegevens als cookies worden uitsluitend op geanonimiseerde wijze verwerkt.

7. U hebt recht op inzage in de persoonsgegevens en kan deze desgewenst laten verwijderen of wijzigen. Daarnaast kunt u de verleende toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens intrekken. Ook kunt u de verstrekte persoonsgegevens laten overdragen

aan een andere partij. Jeroen Vink Cuisine kan u in dat geval zich te legitimeren voordat hij gehoor kan gegeven aan voornoemde verzoeken.

8. Jeroen Vink Cuisine is niet verantwoordelijk voor de naleving van privacywetgeving door

zusterbedrijven, partners of andere partijen.

9. Jeroen Vink Cuisine heeft binnen alle redelijkheid passende technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen genomen om verlies, misbruik of wijziging van de persoonsgegevens van gebruikers in zijn database te voorkomen, waaronder firewalls, versleuteling van gegevens en geheimhoudingsplicht van degenen binnen zijn organisatie die kennis kunnen nemen van de persoonsgegevens.

10. Jeroen Vink Cuisine is te allen tijde gerechtigd deze privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal op de website worden gepubliceerd.

12. Voor alle informatie, verzoeken e.d. inzake deze privacyverklaring kan contact worden

opgenomen met Jeroen Vink Cuisine via [email protected]